تعرفه واردات گمرک به کشور ترکیه

تعرفه واردات گمرک به کشور ترکیه

تعرفه واردات گمرک به کشور ترکیه

کشور ترکیه از دیرباز روابط تجاری مطلوبی را با ایران و سایر همسایگان خود داشته به طوریکه در چند سال گذشته بیشترین حجم تجارت ایران با این همسایه شمالی خود بوده است.

ترکیه در ژانویه 1996 به اتحادیه گمرکی اروپا پیوست و بدنیال این الحاق نظام جدید صادرات و واردات ترکیه در هشت فصل شامل لیست حدود 18000 قلم کالا و با 8 تا 12 رقم در نظام گمرکی ترکیه هماهنگ شناسایی می شوند و در نتیجه قرار داد اتحادیه و نظام گمرکی ترکیه، حقوق گمرکی را برای اعضا به صفر رساند.

10 درصد به 3 نرخ حقوق گمرکی برای صادرات و واردات ترکیه از کشور ثالث را بطور متوسط 8 درصد تقلیل داد.

ترکیه هنوز بعضی از اقلام و محصولات حساس را مستثنی کرده است و تعرفه های این اقلام عموماً بالاتر از تعرفه های گمرکی مشترک است، تعرفه های این اقلام را نیز هماهنگ با عوارض واردکنندگان کالا به ترکیه باید مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند.

ترکیه معمولاً در ردیف 5 کشور اولی قرار دارد که بیشترین حجم کالاهای وارداتی به ایران را دارد و عمده ترخیص کالا از ترکیه از طریق گمرک بازرگان واقع در استان آذربایجان غربی وارد ایران می شوند.

ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک ﺗﺮﻛﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد، دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ:

  • ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ وﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ

اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﻪ دو ﺳﺘﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻳﻚ ﺳﺘﻮن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ اﻓﺘﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺘﻮن دﻳﮕﺮ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.

  • اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪای

در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ واردات دوﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮای واردات از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ EU و اﻓﺘﺎ EFTAد ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 2 ﺗﺎ 16 درﺻﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 20 درﺻﺪ در ﻧﺮخﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ اﺳﺖ.

تعرفه واردات گمرک به کشور ترکیه

تعرفه واردات گمرک به کشور ترکیه

در باره نویسنده :

هدف اصلی ما در این وب سایت ارائه اطلاعات جامع و بروز در زمینه سرمایه گذاری و املاک ترکیه است. کارشناسان و مشاوران هلدینگ آریا در ترکیه به عنوان معتبرترین و بزرگترین مرکز سرویس دهی ترکیه می توانند شما را در زمینه اخذ اقامت ترکیه، سرمایه گذاری در ترکیه و املاک ترکیه راهنمائی کنند.

ثبت ديدگاه